Voorwaarden voor ruilen

Er gelden een aantal voorwaarden voor het gebruik van ruildagen:

 • Een opvangdag kan geruild worden voor een andere (werk)dag in de 15 dagen vóór of de 15 dagen na de oorspronkelijke dag.
 • Vanaf twee weken voor de gewenste opvangdag hebben wij zicht op de bezetting van de groep en informeren wij u of er plek is voor uw kind. Vraagt u een ruildag aan binnen twee weken? Dan informeren wij u uiteraard zo snel mogelijk.
 • Ruilen van opvangdag is alleen mogelijk als de groepsgrootte en de personeelsinzet dit toelaten. Dit wordt per aanvraag beoordeeld. Wij kunnen geen garantie geven dat ruilen altijd lukt.
 • Een ruildag geldt binnen hetzelfde contract, voor hetzelfde aantal uren, voor hetzelfde kind.
 • Ruildagen vraagt u digitaal aan in het Ouderportaal.
 • Ruildagen kunnen vanaf 31 dagen voor de te ruilen dag aangevraagd worden.
 • Voor BSO geldt dat een vakantiedag niet kan worden geruild met een schooldag en andersom.
 • Feestdagen kunnen niet geruild worden. Hiervoor compenseren wij u met tegoeduren. Bij afname van 1 of 2 dagen opvang ontvangt u 1 dag in tegoeduren. Bij afname van 3 of meer dagen opvang ontvangt u 2 dagen in tegoeduren. Als u niet het hele kalenderjaar gebruik maakt van de opvang, worden de tegoeduren naar rato berekend. De toekenning van tegoeduren geldt voor alle 52 en 40 weken pakketten. U kunt de tegoeduren gedurende het hele kalenderjaar inzetten. U kunt uw  tegoeduren terugvinden in het Ouderportaal.
 • Ruildagen kunnen niet voor studie- en/of stakingsdagen gebruikt worden.
 • Een ziektedag kan geruild worden.
 • De regeling geldt voor reguliere opvang, niet voor flexibele opvang.
 • Een opvangdag kan alleen in zijn geheel geruild worden.
 • Een vaste dag kan alleen geruild worden voor een niet-vaste dag. Het doorschuiven van dagen is niet toegestaan.
 • Indien een ruildag extra kosten met zich meebrengt, bijvoorbeeld met betrekking tot vervoer, dan worden deze aan u doorberekend. U wordt hier vooraf van op de hoogte gesteld.
 • Meldt u de aangevraagde ruildag na goedkeuring af, dan kunnen wij deze niet meer compenseren.
 • Wanneer u een opvangdag afmeldt en naderhand alsnog gebruik wilt maken van de oorspronkelijke dag, moet u deze dag opnieuw aanvragen. Wij kunnen in dit geval niet garanderen dat de oorspronkelijke dag nog beschikbaar is. Dit geldt ook voor een afgemelde dag die als ruildag is aangevraagd.
 • Dit ruilbeleid geldt voor alle kinderopvang-, peuteropvang, buitenschoolse opvang- en voorschoolse opvangcontracten, behalve het BSO 12-weken vakantiepakket. Hiervoor geldt dat een niet gebruikte opvangdag kan worden geruild met een opvangdag in de eerstvolgende vakantie. Flexopvang is uitgezonderd van ruildagen.
Locatiezoeker

Ik zoek

in