Peuterpraat

Voorschoolse Educatie

Voorschoolse Educatie (VE) komt voort uit het landelijke overheidsbeleid wat gericht is op achterstanden in het onderwijs. In samenwerking met de gemeente Katwijk werken wij op al onze kinderopvang- en peuteropvanglocaties met het VE programma ‘Peuterpraat‘. De pedagogisch medewerkers kijken naar de ontwikkeling van uw peuter aan de hand van de richtlijnen, ideeën en mogelijkheden uit het programma. De spraak- en taalontwikkeling is een belangrijk onderdeel van het programma. Het accent ligt op communicatie, het plezier hebben in praten en het vergroten van de woordenschat en het taalbegrip. Daarnaast bestaat het programma uit ondersteunende activiteiten voor de verschillende ontwikkelingsgebieden.

Spelen is belangrijk. Want jonge kinderen leren door te spelen. We werken met verschillende thema’s zoals Herfst, Kleding of Boodschappen. Er worden veel ideeën, mogelijkheden, tips en activiteiten beschreven in het programma. Daarnaast hebben we per thema een ontdekkist, waarin spel- en ontwikkelingsmateriaal zit. Deze ontdekkist gebruiken we bij veel activiteiten. Bij elk thema hoort een ouderbrief met daarin tips voor thuis, bijvoorbeeld lees- en spelsuggesties.

Het thema komt terug in:

  • liedjes in de kring
  • het voorlezen van boekjes en het vertellen van verhalen
  • creatieve activiteiten
  • spelactiviteiten
  • materiaal om mee te spelen
  • de inrichting van de ruimte

Intern begeleider VE

Binnen KOK kinderopvang zijn intern begeleiders VE werkzaam. Zij zijn geschoolde pedagogisch medewerkers, die aanvullend een extra opleiding hebben gedaan. Zij geven kinderen die een VE zorgindicatie hebben wekelijks 1-op-1 begeleiding aan de hand van een handelingsplan. Structureel vindt er over dit handelingsplan, de bevindingen en het voortgangstraject overleg plaats met de ouders, de zorgcoördinator en de pedagogisch medewerkers. Een VE zorgindicatie wordt vastgesteld door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator is degene die weet welke kinderen zorg nodig hebben en welke interne of externe ondersteuning ze aangeboden krijgen. De zorgcoördinator coördineert de zorgbehoefte van de kinderen en communiceert hierover met de direct betrokkenen (ouders, pedagogisch medewerkers en intern begeleiders VE). Daarnaast kunnen onze pedagogisch medewerkers haar betrekken bij observaties en vraagstukken met betrekking tot een kind. De zorgcoördinator is ook de aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld. Zij werkt intern veel samen met de pedagogisch coaches en de intern begeleiders VE en extern met instanties als Centrum voor Jeugd en Gezin, Auris, Cardea en Veilig Thuis.

Ambitieniveau en het zorgplan

Spelen, ontmoeten, ontwikkelen, signaleren en ondersteunen. Deze thema’s staan centraal in ‘ambitieniveau twee’. Dit houdt in dat kinderen veilig met andere kinderen kunnen spelen. Er is aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden en de pedagogisch medewerkers zijn opgeleid om ontwikkelingsachterstanden bij kinderen te signaleren. Aan peuters met een dreigende achterstand wordt effectieve aandacht gegeven. Daarnaast is er ondersteuning voor ouders bij opvoedingsvragen.

Het zorgplan is ontwikkeld om pedagogisch medewerkers te ondersteunen in hun aanpak wanneer er vermoedens zijn van een zorg rondom de ontwikkeling van een kind. Een gelijke aanpak staat hierbij centraal, om alle peuters in de gemeente Katwijk gelijke kansen te bieden.

Meldcode

KOK kinderopvang heeft in navolging op de wettelijke verplichting een Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling vastgesteld.

Onze pedagogisch medewerkers zijn op de hoogte van de inhoud van de Meldcode. Op basis van deze verantwoordelijkheid wordt van hen verwacht dat zij in alle contacten met kinderen en ouders alert zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling, en dat zij effectief reageren op deze signalen, met inachtneming van privacy-regels. U kunt als ouders bij de pedagogisch medewerkers en coördinator terecht voor ondersteuning op dit gebied. Het Centrum voor Jeugd en Gezin kan u daar ook bij helpen.

Locatiezoeker

Ik zoek

in